top of page

School Calendar

2023 -2024 Holiday Schedule
July 1, 2023 - June 30, 2024

Summer Break '23                           June 27, 2023 - July 4, 2023
Fall Break                                         November 23, 2023 - November 25, 2023
Winter Break                                   December 26, 2023 - January 2, 2024
Spring Break                                   April 2, 2024 - April 3, 2024
Summer Break '24                         July 2, 2024 - July 6, 2024

2023 -2024 Class Start Schedule
July 1, 2023 - June 30, 2024

 July

  1. Class Start Date = 07/05/2023

  2. Deadline to Cancel Enrollment w/o Penalty = 07/08/2023

  3. Deadline to Cancel Enrollment = 07/19/2023
     

August

  1. Class Start Date = 07/05/2023

  2. Deadline to Cancel Enrollment w/o Penalty = 07/08/2023

  3. Deadline to Cancel Enrollment = 07/19/2023

bottom of page